De Raad van Toezicht van RBO houdt toezicht op het beleid van de directie, de te voeren strategie en het functioneren van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.

Taken Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn, dat de Raad in zijn geheel de volgende algemene taken op een kwalitatief verantwoorde wijze kan vervullen:
  • het beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder;
  • toezicht houden op het beleid van de directie en van de te voeren algemene strategie;
  • het houden van toezicht en controle op risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  • het houden van toezicht en controle op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Samenstelling Raad van Toezicht

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:
Van-Woerden

Jochem van Woerden (voorzitter)

Murk de Jong
Murk de Jong
Louise van Weerden
Louise van Weerden